Ponúkame možnosť stať sa  mentorom učiteľov v regióne Žilina a Bytča v novom Regionálnom centre podpory učiteľov, ktoré začne fungovať od 1. 9. 2023.  

Opis pracovných činností mentora:

1. Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ):

 • realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)[1],
 • realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)

2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:

 • poldňových workshopov,
 • celodňových workshopov,
 • facilitácie učiacich sa skupín,
 • organizácie prednášok a diskusií
 • iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.

3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:

 • dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
 • individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:

 • vo vyplnení pracovného výkazu,
 • vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
 • vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou:

 • predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
 • bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
 • multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:

 • mentoring,
 • vzdelávacie programy,
 • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
 • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
 • personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
 • digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora:

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,75 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín, pričom jedným z dvoch dní pre RCPU má byť piatok)
 • Koncom júla a v priebehu augusta 2023 sa očakáva 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je podmienkou vykonávania mentorskej činnosti. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.) 

Platové podmienky:

 • 1 010 € brutto / 50% úväzok
 • nepriame náklady (doprava, MTZ, ... ) bude znášať RCPU

Miesto výkonu práce:

 • podľa potrieb ZŠ regiónu
 • RCPU zabezpečí priestory na spoločné aktivity pre mentorov

Prihlasovanie:

 • Online  prihlasovací formulár. Prihásiť sa môžete do 30.4.2023.
 • Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.