Sebapoznanie a sebarozvoj
praktický workshop

„Porozumieť samému sebe je základ života, ktorého zmysel postupne objavujeme.“
(Ján Košturiak)

Lektorky:

    Renáta Fogeltonová
    Monika Urdová
O workshope:

 • zážitková aktivita, predstavuje jednoduchú vizualizáciu skúmania vlastných aktivít
 • umožňuje názornosť a prehľadnosť
 • pomocou sebareflexie sa rozvíja zručnosť sebapoznania
 • zhromažďujú a zaznamenávajú sa zistené skutočnosti slovne a vizuálne
 • zostaví sa vizuálny záznam
 • súčasťou je hľadanie vlastného talentu, čo o sebe vie a ako sa vidí účastník
O absolventovi:
 • identifikuje a zvedomí si vlastné silné stránky
 • vizualizuje si oblasť záujmov
 • bude vedieť si stanoviť svoju osobnú víziu s využitím rozvoja silných stránok
 • stanoviť si užitočný a dobre formulovaný cieľ
 • výsledným znázornením spoznáva, aká oblasť by bola vhodná pre uplatnenie v profesii
 • uvedomenie a rozvíjanie samostatnosti a zodpovednosti
Rozsah:

2 - 4 hodiny