Moderné tipy a spôsoby výučby cudzích jazykov
praktický workshop

Workshop je venovaný učiteľom ANJ, ktorí sa chcú inšpirovať modernými prístupmi výučby jazyka. Na workshope si predstavíme inovatívne metódy, ktoré zatraktívnia vyučovanie a osviežia všetky štyri zručnosti – speaking, reading, writing, listening. Každá aktivita je organizovaná tak, aby žiaci zostali v centre diania vyučovacieho procesu. Súčasťou workshopu je zoznam využiteľných online platforiem a tiež pracovné materiály vhodné k okamžitému použitiu na vyučovacej hodine. Absolvent si vyskúša rôzne aktivity ako napríklad: Ice breaker, Give me five, Positive self talk wheel, Happily / Unhappily ..., I have... Who has...?, Sms English, Four Corners

Lektorky: 

     Jana Pálfyová

     Učiteľka anglického jazyka na Súkromnej strednej odbornej škole s dvoma atestáciami a aprobáciami (odborné      ekonomické predmety, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ). Pôsobí 14 rokov v strednom školstve, má      niekoľkoročné skúsenosti s výučbou dospelých i detí v materskej škole.

     Eva Bittšánska

     Učiteľka na primárnom stupni ZŠ, s rozšírením špecializácie o výučbu ANJ. V každodenných činnostiach deti                    povzbudzuje a podporuje, prebúdza v nich vnútornú motiváciu, učí ich vzájomnej úcte, tolerancii a vedie ich k spolupráci. 


O workshope:

  •  práca s obrázkami
  • aktivizujúce metódy (zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, rozprávanie, písanie)
  • krátke tipy a warm up aktivity na spestrenie hodiny

O absolventovi:

  • absolvent si osvojí a vyskúša aktivizujúce metódy využiteľné pri výučbe jednotlivých oblastí jazyka, a to v práci vo dvojici či
    skupine
  • Nadobudne zručnosť efektívne pracovať s obrázkami.
  • Súčasne získa tipy a námety pre zatraktívnenie výučby a motiváciu žiakov.

Rozsah

  • 2 - 4 hodiny