Vizuálny model pre sebapoznanie

Objav sám seba

Veľa ľudí nenájde v živote spokojnosť a uplatnenie v povolaní, príčinou môže byť, že človek ako jedinec, nepozná sám seba. Premýšľaním o sebe je hľadaním odpovede, čo svet potrebuje odo mňa v mojej vlastnej výnimočnosti. Ján Košturiak v knihe Povolanie píše: „Porozumieť samému sebe je základ života, ktorého zmysel postupne objavujeme.“

Pomocou sebareflexie človek skúma oblasti života, ktoré ho najviac zaujímajú a ktorým venuje čas.

V tejto aktivite žiaci rozvíjajú zručnosť sebapoznania, zhromažďujú a zaznamenávajú zistené skutočnosti slovne a vizuálne.

Ku každej téme v kruhu si napíšte, koľko času venujete jednotlivým aspektom života: láska, vzdelávanie, zábava a relax, tvorivosť a sebarozvoj, priatelia a rodina, osobný a duchovný rast, zdravie a vlastné aktivity.

V jednotlivých témach zakreslí priestor, koľko času, energie alebo ako je spokojný s obsahom tém.

Aktivita predstavuje jednoduchú vizualizáciu skúmania vlastných aktivít, ktorá umožňuje názornosť a prehľadnosť. Touto aktivitou si žiaci uvedomujú a rozvíjajú samostatnosť a zodpovednosť.

 

objav sam sebajpg

kto somjpg