Tvorivosť a tímovosť vo vzdelávaní k podnikateľstvu

Podnikateľské myslenie kultivuje ku zmene vlastného myslenia, aby žiaci boli schopní lepšie konať vo svete, ktorý je čoraz neistý. Pri realizácii výučby podnikania žiaci komunikujú, spolupracujú a vytvárajú skutočnú hodnotu, stúpa motivácia a vášeň. Ide o generovanie nových nápadov a ich testovanie v reálnom svete. V procese tvorby prác žiaci rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti k podnikateľským kompetenciám, ktoré v sebe zahŕňajú i odporúčané zručnosti pre 21.storočie: kreativita, spolupráca, tímová práca, kritické myslenie.