Rýchlosť zmien a ich nepredvídateľnosť prináša výzvy do vzdelávania

Štúdium 21.storočia sa zameriava na žiaka, (tzv. personalizované vzdelávanie), učenie k vlastnej budúcnosti. Budúcnosť sa nedá predpovedať, dá sa však objavovať a vytvárať. Výučba nesie v sebe nové formy a prístupy vo vzdelávaní, hlavne používaním aktivizujúcich metód. Vzdelávanie začína tam, kde študenti začínajú tvoriť. Najvyššia úroveň učenia nastáva, ak žiak je schopný robiť vlastnú tvorbu. Aplikácia nového vzdelávania prináša aktívne učenie, učenie cez činy. Spomínané zručnosti sa naučia len vtedy, ak ich budú žiaci vykonávať.

Každé vzdelávanie by sa malo začať seba-poznávaním. Vzdelávacie témy podporujúce novú stratégiu vzdelávania, ktorá podporuje hľadanie cesty k vlastnej profesii:

·         sebapoznanie a seba rozvoj,

·         hľadanie vlastného talentu,

·         tímová práca, experimentovanie, generovanie nápadov,

·         práca s chybou, príprava na neúspech, jeho využitie,

·         nastavenie mysle na rast,

·         dizajnové myslenie, proces kreatívneho myslenia,

·         plátno obchodného modelu, ako premieňať nápady na skutočnosť, kde ich hľadať, ako testovať,

·         získavanie zručností pre inovácie, testovanie, prototypovanie,

·         komunikačné zručnosti, vlastná seba-prezentácia, hľadanie prepojenia s druhým človekom, naplnenie potrieb, riešenie konfliktov, kritika a empatia.

Premenlivosť rýchlych zmien nás núti, aby sme sa vedeli preorientovať i v stratégii výučby. Aplikácia vzdelávania k podnikaniu a o podnikaní prináša nové pohľady ako učiť inak. Jej univerzálne použitie je overované v našich neformálnych vzdelávacích aktivitách, ktoré sú použiteľné i pri výučbe na všetkých typoch škôl.