Príprava mladej generácie na nový svet práce

Ak pozeráme do budúcnosti, tak sa nevyhnutne musíme pripravovať na rýchle zmeny, ktoré sa už v mnohých odvetviach začínajú. Veľa sa diskutuje o zmenách, ktoré je potrebné zavádzať do výučby, možno hovoriť až o revolúcii vo vzdelaní. Mnohé krajiny vykročili k obrovskej premene už pred rokmi a dosahujú merateľné výsledky. Efektívne vzdelávanie k získaniu potrebných kompetencií je výzvou pre celý náš školský systém.

Ak chceme dosahovať ďalšie zlepšenia výsledkov výučby, musíme robiť veci inak. Podnikateľské vzdelávanie prináša do výučby zážitok, prirodzený záujem, motiváciu a nadšenie. Pomáha komplexnému rozvoju kompetencií, postojov a hodnôt do života. Podporuje pozitívne hodnotenie seba i druhých. Aktivity sú prepojené s reálnym životom, často praktizované aj vo firemnom vzdelávaní.

Budúce pracovné pozície bude charakterizovať bipolárnosť zamerania požiadaviek na zručnosti. Najväčší dopyt bude po odborných, špecializovaných vedomostiach a technicko-vedeckej expertíze, na druhej strane sa bude klásť dôraz a budú sa vyžadovať mäkké zručnosti, schopnosti a kompetencie – hľadať riešenia, flexibilita, kreativita, zdieľanie, tímovosť, schopnosť vyrovnať sa so zmenou, kritické myslenie...

Očakávaný dopyt na trhu práce si vyžaduje obrovskú zmenu a kvalitu všetkých foriem vzdelávania.  „Až 65 % dnešných detí v základnom vzdelávaní po získaní diplomu alebo titulu v budúcnosti nastúpi na pracovné miesta, ktoré dnes ešte ani neexistujú.“ (Lednárová Dítětová 2021, str. 9) V ére, ktorá je charakterizovaná exponenciálnou priemyselnou revolúciou, budú o úspešnosti rozhodovať viac mäkké zručnosti, schopnosti: spolupráca, prispôsobovanie, flexibilita, empatia, spoľahlivosť... 

V mnohých spoločnostiach, podnikoch a firmách sa transformujú procesy: digitalizácia, automatizácia, práca s dátami, strojové dizajnovanie, virtuálne realita, 3D technológie a nastáva i veľká zmena v oblastiach firemnej kultúry. Znepokojivá je situácia v oblasti školstva, kde sa často vzdeláva podľa vzorov minulého storočia. Technologické zmeny a rozvoj ešte nepoznaných povolaní ovplyvnia i formy práce. Veľmi sa mení práca, bude sa viac tvoriť, vyvíjať, dizajnovať, inovovať, koučovať, hľadať talent, pomáhať iným a iné zatiaľ ani nedefinované schopnosti. V budúcnosti sú očakávané široké možnosti samostatných zárobkových činností: úlohy zadávané externe, na diaľku, pracovné miesta budú zdieľané (už dnes práca v coworkinkoch), projektové zadávanie, súčasná práca na rôznych pozíciách a projektoch. Podnikateľské myslenie a zručnosti, ktoré budú viesť k samostatne riadenej práci budú veľmi vyhľadávané a užitočnosť sa prejavuje už teraz pri prechode z centrálnych ekonomík na lokálne, ktoré majú veľký potenciál vedúci k sebestačnosti regiónov.