Leader alebo follower, zhodnotenie projektu

Zhodnotenie cieľov projektu

Realizáciou kurzu: Leader alebo follower sa účastníci priblížili k témam podnikateľského vzdelávania a súčasne aktívne rozvíjali zručnosti 21. storočia.

Podnikateľské zručnosti sú založené na tvorivosti, ktorá zahŕňa predstavivosť, strategické myslenie a riešenie problémov, kritické myslenie a konštruktívne uvažovanie v rámci vyvíjajúcich sa kreatívnych procesov a inovácií. Patrí medzi ne schopnosť pracovať individuálne i v tímoch, mobilizovať vlastné i cudzie zdroje (ľudí a veci),  udržiavať ich v činnosti. To zahŕňa schopnosť prijímať finančné rozhodnutia týkajúce sa nákladov a hodnoty. Kľúčová je aj schopnosť účinne komunikovať a diskutovať s ostatnými a zvládať neistotu, nejednoznačnosť a riziko pri prijímaní fundovaných rozhodnutí.  Sebapoznanie, rovnováha vo všetkých oblastiach života sú  veľmi  dôležité faktory pre osobný i kariérny život.

Kurz reflektoval na dobré skúseností v oblasti podpory a výučby podnikateľských zručností na stredných školách.

Inšpiratívne stretnutia podnikateľov zo skutočného života zdôrazňujú prepojenia  reálneho sveta a školského prostredia

Udržateľnosť

Aby podnikateľské vzdelávanie efektívne rozvíjalo kompetencie žiakov, je potrebné, aby školy vytvorili priaznivé a stimulujúce vzdelávacie prostredie, dôležité pre motiváciu žiakov i učiteľov. Často sa možno stretnúť s problémami, ktoré je nutné prekonať. Spomeniem niektoré z nich: strach zo zlyhania a strach z chyby, nesamostatnosť, žiaci majú nízku motiváciu, nie sú proaktívni, málo komunikujú, ťažko vyjadrujú názor alebo sa nevedia zhodnúť na spoločnom riešení. Úloha lektora v tomto procese je hlavne v sprevádzaní a garantovaní pri tvorbe výsledkov.

Podnikateľské vzdelávanie nemôže prebiehať izolovane od vonkajšieho sveta školy. Vyžaduje si partnerskú spoluprácu s externými expertami z praxe, s cieľom umožniť vzdelávanie sa inými spôsobmi. Príkladom môžu byť pravidelné stretnutia s podnikateľmi, ako inšpirátormi, realizovanie workshopov s odborníkmi z podnikateľského prostredia, exkurzie v inovatívnych firmách, sprevádzanie žiakov odborníkmi z rôznych odvetví, podľa záujmu žiakov.

Vízia

Technologické zmeny a rozvoj ešte nepoznaných povolaní ovplyvnia i formy práce. Veľmi sa mení práca, bude sa viac tvoriť, vyvíjať, dizajnovať, inovovať, kaučovať, hľadať talent, pomáhať iným a iné zatiaľ ani nedefinované schopnosti. V budúcnosti sú očakávané široké možnosti samostatných zárobkových činností: úlohy zadávané externe, na diaľku, pracovné miesta budú zdieľané ( už dnes práca v coworkinkoch), projektové zadávanie, súčasná práca na rôznych pozíciách a projektoch. Podnikateľské myslenie a zručnosti, ktoré budú viesť k samostane riadenej práce budú veľmi vyhľadávané a užitočnosť sa prejavuje už teraz pri prechode z centrálnych ekonomík na lokálne, ktoré majú veľký potenciál vedúci k sebestačnosti regiónov.

 Zhodnotenie celkovej skúsenosti

Aktivity zameriavajúce sa na rozvíjanie podnikateľského myslenia a podnikateľských zručností spĺňajú v plnej miere rozvoj kompetencií pre potreby 21. storočia. Je potrebné ich implementovať do edukačného procesu.

Na základe praxe a skúseností s implementáciou sa potvrdilo nielen zvýšenie spolupráce a rešpektovanie žiakov navzájom, ale aj zlepšenie prístupu žiakov k riešeniu zadaného problému. Ďalším prínosom bolo aj porozumenie sebe samému, objavovaniu vlastného potenciálu. A taktiež zlepšenie práce pre víziu budúcnosti.

Na základe týchto zistení uvádzam odporúčania: aktivity podnikateľského vzdelávania, zážitkového vyučovania v akcii sú jednou z možností, ako inovovať edukačný proces, pretože umožňujú žiakom rozvíjať kompetencie pre úspešný život v prichádzajúcej ére revolúcie 4.0 a odporúčam ich využívať v čo najväčšej miere.

  PROJEKT SA REALIZOVAL S FINANČNOU PODPOROU SLOVAK BUSINESS AGENCY
   sba_logopng