Je dobé mať na škole mentora...

Prínosy mentoringu
Dopad na kvalitu školy, zavádzanie novej vzdelávacej cesty.
Je založený na partnerskom prístupe a spolupráci.
Je orientovaný na podporu učiteľa, ktorá vychádza z jeho potrieb.
Pomáha prekonávať prekážky.
Nastavenie na rast, individualizované rozhovory, návštevy na hodinách, spolupráca, zdieľanie, dlhodobý výcvik, učenie cez zážitky a vnímanie druhých vedľa seba.
Poskytuje podporu pre pedagogických zamestnancov a inovuje vzdelávanie. Pozývame aktívnych nadšencov učenia na mentoringový program, workshopy, zdieľanie... Zriaďovateľom je OZ Cesty k podnikaniu. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR. Všetky informácie https://cestykpodnikaniu.sk/rcpu