Aktivizujúce metódy II
praktický workshop

Workshop zameraný na pedagogické techniky – myšlienkové mapy, escape room, trhovisko-obchod s informáciami, ktoré podporujú aktívnu účasť študentov a zapájajú ich do učebného procesu prostredníctvom interakcie, diskusie a praktických aktivít. Metódy sa zameriavajú na podporu kritického myslenia, spoluprácu a praktickéuplatňovanie vedomostí. Ide o metódy, ktoré nevyžadujú online prístup, realizujú sa v prezenčnom režime. Myšlienkové mapy (interaktívny spôsob zápisu a organizácie
informácií, nástroj na brainstorming alebo prezentáciu, pričom sú rýchle a podporujú kreativitu), Escape room (interaktívna hra, zábavný spôsob riešenia úlohy, ktorej cieľom je vyriešiť rôzne hádanky, skladačky, logické úlohy, aby riešitelia získali číselný
kód k otvoreniu zámku od pokladu, Trhovisko (obchod s informáciami – pedagogická metóda zameraná na zapojenie žiakov do interaktívnej výučby a zdieľania informácií).
Lektorky: 

   Adriana Tvrdá
   Stredoškolská učiteľka a spoluzakladateľka OZ Cesty k podnikaniu.
   Monika Urdová
   Učiteľka matematiky a informatiky na SŠ, rada objavuje a skúša nové metódy a techniky vo vzdelávaní, ktoré vedú ku    kreativite a sebarozvoju.
O workshope:

  • Stať sa účastníkom hry Escape room a spoločne postupne riešiť úlohy a tak sa dostať úspešne do cieľa.
  • Nácvik metódy „Trhovisko“ na praktickom príklade.
  • Workshop ponúka naučiť sa zaujímavejšie a zrozumiteľnejšie usporiadať tok myšlienok, vytvárať rýchle a prehľadné projekty.
O absolventovi:
  • Absolvent sa oboznámi a vyskúša si hru Escape room a metodiku „Trhovisko“.
  • Na základe vlastnej skúsenosti absolvent získa potrebné zručnosti, aby bol schopný vytvoriť takúto úlohu aj pre svojich žiakov na rôzne témy, ktoré aktívne zapoja žiakov do vyučovacieho procesu.
  • Vie vytvoriť myšlienkovú mapu na ľubovoľnú témy s navzájom pospájaných kľúčových slov alebo obrázkov.
  • Dokáže kľúčové slová hierarchicky zoradiť od všeobecných ku konkrétnejším pojmom.
Rozsah:
2 - 4 hodiny